vϯ

رBC:ނ
ر1:̌@̎
ر2:̎
ر3:̌@̎
ر4:ނ̎
ر5:̌@̎
ر6:̌@̎
ر7:̎
ر8:̌@̎
ر9:̎
ر10:̌@̎